افسردگان گمنام

افسردگان گمنام چیست؟

(ویرایش ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ )
انجمن افسردگان گمنام کار خود را در بهار سال۱۹۸۵(اردیبهشت۱۳۶۴ خورشیدی)بر اساس مدل دوازده قدم الکلیهای گمنام وبر طبق اصول روحانی در اوانسویل ایالت ایندیانا آغاز کرد و یک سال بعد اجازه نامه خود را از الکلیهای گمنام دریافت نمود. افسردگان گمنام از یک رویکرد گروهی استفاده میکند که بر طبق آن اعضا به طور متقابل از یکدیگر حمایت میکنند. در انجمن افسردگان گمنام شخص افسرده اظهار(اقرار) میکند که در برابر افسردگی اش ناتوان است و اظهار( اقرار) میکند که زمینه‌های مختلفی از زندگی او توسط افسردگی کنترل میشود. او میپذیرد برای غلبه براحساس ناامیدی و پوچی ، نیاز به کمک یک منبع درونی که توسط ایمان، به یک نیروی برتر میپیوندد دارد، تا در زمانهای درماندگی و ناامیدی به او کمک کند. ما درجلسات افسردگان گمنام در زندگی خصوصی افراد فضولی نمی‌کنیم. ما همچنین در جلسات مشاوره نمی‌دهیم ، در عوض داستان خود و این که چگونه دوازده قدم ما را از چنگال قدرتمند افسردگی رها میکند میگوییم. در جلسات، شادمانی و خوش بینی طبیعی و تمرکز مثبت وجود دارد! هریک از ما اهداف کوچکِ واقعی ، کاربردی و مثبتی را برای خود تعیین می‌کنیم و یاد میگیریم چگونه اندکی بر زندگی و احساساتمان مسلط شویم. هر یک از ما زمانی را برای درمیان گذاشتن تجربیاتمان با اعضای دیگر گروه داریم. زمانی که شما بعنوان یک تازه وارد آماده وارد شدن به بهبودی و ترک اندوهگین کردن خود شوید، نتایج به بار مینشینند. این برنامه ی بهبودی دوازده قدمی ، یک التیام دهنده عالی برای زخم های روحی و روانی است و شروع جدیدی را برای زندگی فرد افسرده فراهم میکند. همچنین این برنامه برای افرادی مانند خودتان که زمانی در جایی که اکنون هستید بوده‌اند امید ایجاد میکند. اکنون امید در جایی مینشیند که قبلا فقط تاریکی و یاس بود. شما به کسی احتیاج دارید تا کمکتان کند این برنامه را ادامه دهید. این فرد راهنما یا حامی نامیده میشود و باید خودش افسردگی را تجربه کرده باشد و هم اکنون هم از اصول روحانی دوازده قدم برای بهبودی اش از افسردگی استفاده کند. شما همچنین میتوانید با اعضای دیگر گروه تلفن رد و بدل کنید. همینطور که زندگی برای شما بهتر می‌شود و دردهای عاطفی کمترمی‌شوند و دیگر انزوا را تجربه نمی‌کنید، می‌توانید از تجربیات گذشته خود برای کمک به اعضای جدید گروه DAاستفاده کنید تا ببینند واقعا راهی برای خروج از زندان افسردگی وجود دارد زیرا ما میدانیم “اگر میخواهیم زخمهایمان التیام پیدا کند باید التیام بخش دیگران باشیم”.
(ویرایش  شورای منطقه ایران – تهران ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ شهرام . د.آ) کلیه حقوق نشریات ایران برای شورای منطقه ایران – تهران – دفتر مرکزی محفوظ میباشد. اهداف افسردگان گمنام وبلاگ