افسردگی با ناخوشی فرق دارد

کتاب مقاله های بهبودی از افسردگی

در مجموع معمولا انسانها ناخوشی را با افسردگی اشتباه میگیرند. معمولا افراد در صحبتهایشان میگویند: من افسردگی گرفتم یا افسرده شدم. در واقع شخص این عبارت را در مواقعی که میخواهد بگوید ناخوش است به کار میبرد . در واقع تا زمانی که فرد افسردگی را تجربه نکرده است متوجه نمیشود که بین افسردگی و ناخوشی تفاوت بزرگی وجود دارد.

. وقتی که ناشادیم(ناخوشیم)باوجود اینکه معیارمان براي مصیبت زدگی کم یا زیاد است، همچنان با واقعیت در تماس هستیم. وقتی دیگران به ما عشق ،تسلی و دلداري دهند ما همچنان میتوانیم به دلیل ملایمت و حمایتشان از آنهاسپاسگذار باشیم. ولی وقتی افسرده ایم احساس میکنیم که از باقی دنیا محروم و جدا شده ایم. آسایش و عشقی که توسط دیگران به ما ارائه میشود نمیتواند از این سد عبور کند واحساس دوست داشته شدن و دلداري گرفتن نیزبه ما دست نمیدهد.تجربه افسردگی واقعی یعنی احساس محروم شدگی، به مصیبت افتادگی در یک قهقرا ،چاه و یا احساس خفگی با تشدید یک امر و یا مدفون شدن در یک دالان و کانال تاریک است. کسی که افسردگی دارد از کسی و چیزي خوشش نمیآید و هیچ امیدي احساس نمیکند.

ادامه مطلب

تلفنهای افسردگان گمنام

افسردگان گمنام منطقه ایران
 تلفن نشریات/منطقه ایران: ۰۹۳۳۱۴۳۱۶۳۱

 

تلفن اطلاع رسان /منطقه ایران:۰۹۱۹۶۸۵۲۲۶۴

 

لینک واتساپ خرید نشریات مصوب دفتر خدمات جهانی: https://chat.whatsapp.com/Eei8KKAsn7i4Vji1UHpAAz

………………………………………………………………………………………………………..

تلفنهای افسردگان گمنام

آدرسهای اصلی را فقط از طریق این سایت و یا سایت خدمات جهانی / منطقه ی ایران جستجو نمایید.⇓
آدرس سایت دفتر خدمات جهانی افسردگان گمنام: www.depressedanon.com

 

به اطلاع اعضای محترم میرساند تمام آدرسهای جلسات و لینکهای فارسی زبان که زیر نظر دفتر خدمات جهانی DA در ایران فعال هستند در این دو قسمت از سایت خدمات جهانی درج شده اند:⇓
https://depressedanon.com/meetings/f2f-da-meetings/international-based-meetings/
و
https://depressedanon.com/meetings/online-depressed-anonymous-meetings/
و
از این بخش فایلِ وُرد تلفنها و آدرسهای منطقه ایران را از  سایت خدمات جهانی میتوانید دانلود نمایید:⇓
https://depressedanon.com/wp-content/uploads/iran/DA-face-to-face-meetings-adressesfarsi-written.docx
(آدرسها هر شش ماه یکبار در سایت خدمات جهانی به روز رسانی میشوند).
اکیدا ابلاغ میشود که شماره تلفنها و آدرسهایی غیر از موارد مندرج در سایت خدمات جهانی که در ایران با نام افسردگان گمنام فعالیت دارندموضوعات خارجی محسوب میشوند.

بیانیه رعایت سنتهای انجمن افسردگان گمنام

بیانیه رعایت سنتهای انجمن افسردگان گمنام

سنتهای افسردگان گمنام
حتما این بخش را مطالعه فرمایید
بیانیه رعایت سنتهای انجمن افسردگان گمنام:⇓

 

باسلام خدمت کلیه اعضا انجمن افسردگان گمنام
افسردگان گمنام درسال۱۹۸۵ میلادی ۱۳۶۴ خورشیدی باکسب مجوزاز انجمن الکلی های گمنام جهت استفاده از ۱۲ قدم و۱۲ سنت آن مطابق با اصول روحانی شروع به فعالیت نموده است .در ایران نیز در سال ۱۳۹۱ شمسی با اتصال به دفتر خدمات جهانی فعالیت گروههای خود را در شهر تهران به شکل رسمی آغاز نمود.
باتوجه به مشکلات فعلی این انجمن وتشکیل انجمن های مشابه بااین نام ونشریات دوگانه وحتی متعدد لازم دیده می شود.جهت جلوگیری از سردرگمی وانحراف اعضا( بخصوص تازه واردان)وجهت حفظ شفافیت پیام اصلی انجمن (سنت پنجم)مطالب ذیل به اطلاع رسانده شود:
از آنجا که وحدت مهمترین اصل زیر بنایی وکاربردی انجمن ما می باشد. وحفظ آن ودرراس قرار دادن رفاه عمومی(منافع مشترک) جزو مسئولیت همگانی ما جهت ماندگاری وبقا وثبات انجمن است(سنت اول ).به همین دلیل حفظ اموال ومایملک انجمن( مادی ومعنوی) نام و آرم ومحتوای نشریات وجلوگیری از هرگونه دستکاری ،انحراف،دودستگی،بدعت،و…نیز شامل این وظیفه همگانی وروحانی ودراولویت قرار دادن رفاه عمومی(منافع مشترک) ودسته جمعی مان می باشد.
متاسفانه در سالهای اخیرعده ای از اعضا به صورت خودسرانه بدون مجوز از دفتر خدمات جهانی اقدام به چاپ و ارائه محتوای نامناسب ( کم، درک نشده،ناقص و اشتباه )از نشریات وخارج از محتوی اصلی نموده اند که این امر باعث آسیب بزرگی به اتحاد انجمن و وحدت ویکپارچگی آن گشته است و این مسئله باعث ایجاد چند دستگی، انحراف وسردر گمی وعدم دسترسی اعضا به نشریات اصلی وچاپ وترجمه صحیح آن ( که حق مسلم وطبیعی اعضا می باشد.)گردیده اند.
لازم به ذکر است که درسایر انجمن های دوازده قدمی اجازه چاپ ونشر وفروش وترجمه نشریات از طرف دفاتر اصلی خدمات جهانی یا شورای مرکزی تشکل ساختاری آن انجمن ها فقط وفقط به صورت انحصاری در اختیار اشخاص ودفاتر ومراکز مورد تایید دفاتر اصلی یا شورای جهانی ( مانند: کنفرانس خدمات جهانی و…یا تشکل ساختاری اصلی وجهانی با نام های دیگر که مختص هر انجمن دوازده قدمی است.) که ناظر بر خدمات هر انجمن درسرتاسر جهان می باشد انجام میپذیرد واین امر جهت حفظ مایملک معنوی انجمن هاست وبنابراین به هیچ عنوان غیر از اشخاص ودفاتر مذکور کسی یا سازمانی حق چاپ وترجمه وفروش وتوزیع نشریات را به صورت خودسرانه ندارد.درغیر این صورت متخلف شناخته شده وحتی مشمول حق پیگیری قانونی وشکایت از طرف انجمن فوق می باشد.
موارد دیگرایجاد انجمن مشابه بانام افسردگان گمنام که دراصل متفاوت با انجمن اصلی ومحتویات آن باهمان نشریات ذکرشده وسوء استفاده ازنام این انجمن ونقض واضح سنت ششم می باشد .که ما به هیچ عنوان اجازه عاریت دادن واستفاده ازنام انجمن خود و آرم آن را به هیچ شخص وسازمان یا انجمنی مشابه مطابق سنت ششم نخواهیم داد و هرگز اجازه نمی دهیم مسائل مالی وسوء استفاده های فوق مثل کسب شهرت توسط اشخاص و یا گروههای آنها وانگیزه های اشتباه شان باعث انحراف ما از هدف اصلی خود که همان رساندن پیام (سنت پنجم) می باشد گردد. چنانچه اشخاص وانجمن آنها خواستار فعالیت در جهت افسردگی می باشند لازم است با نام متفاوتی از انجمن افسردگان فعالیت نمایند تا اشخاص وتازه واردان دچار سردر گمی نگردند و وضوح وشفافیت پیام سنت پنجم ما ازبین نرود.

سنتهای افسردگان گمنام

درنهایت انگیزه های مالی وشهرت وترجیح منافع فردی اشخاص فوق به منافع کلی انجمن باعث آسیب به روح نهفته در اصل گمنامی وسنت دوازده این انجمن و روحانیت آن گشته که تبعاتی مانند: ناامیدی اعضا (بخصوص تازه واردان ) از بهبودی از افسردگی -ترک این انجمن -ناکارآمد جلوه نمودن آن مخصوصا بدلیل ارائه نامناسب محتوای لازم جهت کارکرد قدمهای افسردگان ومتاسفانه خودکشی تعدادی از اعضا در گروههای مشابه گردیده است.
لذا از کلیه اعضا وبخصوص تازه واردان درخواست میشود هنگام شرکت وعضویت در گروههایی با نام انجمن افسردگان گمنام موارد فوق را جهت تشخیص انجمن اصلی ازسایر انجمن های ساختگی به نام افسردگان گمنام مورد ملاحظه وبررسی وتحقیق قرار دهند تا باعث سردرگمی -اتلاف وقت وانرژی ومنجر به ناامیدی آنها نگردد وپیام این انجمن به هر افسرده ای که خواهان رهایی از افسردگی میباشد رسانده شود.
ما اعتقاد داریم که قدرت ما در درستی وموثر بودن پیام ما وتعهد مابه اتحاد و اصول روحانی میباشد و دراین مسیر ،خداوند ما را راهنمایی وهدایت خواهد کرد.

سنتهای افسردگان گمنام

لینک  نشریات چاپ مصوب انجمن افسردگان گمنام

لطفا آدرسهای اصلی را فقط از طریق این سایت و یا سایت خدمات جهانی / منطقه ی ایران جستجو نمایید.⇓
https://depressedanon.com/meetings/f2f-da-meetings/international-based-meetings/
یا این قسمت
https://depressedanon.com/meetings/online-depressed-anonymous-meetings/