انجمن افسردگان گمنام ایران
این وبسایت با هزینه سبد سنت هفتم شورای افسردگان گمنام ایران تهیه شده است و زیر نظر شورا و با ارتباط مستقیم  با دفتر خدمات جهانی DA اداره میگردد.
کلیه ی حقوق مادی و معنوی سایت به طور رسمی و قانونی متعلق به انجمن افسردگان گمنام ایران و اعضای آن میباشد.
(مطالب سایت هر دو ماه توسط دفتر خدمات جهانیDA بررسی میشود)
آدرس این سایت ایضا در این قسمت از سایت خدمات جهانی افسردگان گمنام  درج میباشد⇓

 

سایت خدمات جهانی افسردگان گمنام قسمت ایران:↓
https://depressedanon.com/meetings/f2f-da-meetings/international-based-meetings/

 

سایت خدمات جهانی/ منطقه ایران