انجمن افسردگان گمنام ایران
انجمن افسردگان گمنام ایران
این سایت با هزینه سبد سنت هفتم شورای افسردگان گمنام ایران تهیه شده است و زیر نظر شورا و با ارتباط مستقیم  با دفتر خدمات جهانی DA اداره میشود.
کلیه ی حقوق مادی و معنوی سایت به طور رسمی و قانونی متعلق به انجمن افسردگان گمنام ایران و اعضای آن میباشد.
آدرس این وبسایت ایضا در این قسمت از سایت خدمات جهانی افسردگان گمنام درج میباشد⇓
سایت خدمات جهانی افسردگان گمنام قسمت ایران:↓
https://depressedanon.com/meetings/f2f-da-meetings/international-based-meetings/