بیانیه رعایت سنتهای انجمن افسردگان گمنام

سنتهای افسردگان گمنام
باسلام خدمت کلیه اعضا انجمن افسردگان گمنام
 افسردگان گمنام درسال۱۹۸۵ میلادی ۱۳۶۴ خورشیدی باکسب مجوزاز انجمن الکلی های گمنام جهت استفاده از ۱۲ قدم و۱۲ سنت آن مطابق با اصول روحانی شروع به فعالیت نموده است .در ایران نیز در سال ۱۳۹۱ شمسی با اتصال به دفتر خدمات جهانی فعالیت گروههای خود را در شهر تهران به شکل رسمی آغاز نمود.
باتوجه به مشکلات فعلی این انجمن وتشکیل انجمن های مشابه بااین نام ونشریات دوگانه وحتی متعدد لازم دیده می شود.جهت جلوگیری از سردرگمی وانحراف اعضا( بخصوص تازه واردان)وجهت حفظ شفافیت پیام اصلی انجمن (سنت پنجم)مطالب ذیل به اطلاع رسانده شود.
از آنجا که وحدت مهمترین اصل زیر بنایی وکاربردی انجمن ما می باشد. وحفظ آن ودرراس قرار دادن رفاه عمومی(منافع مشترک) جزو مسئولیت همگانی ما جهت ماندگاری وبقا وثبات انجمن می باشد(سنت اول ).به همین دلیل حفظ اموال ومایملک انجمن( مادی ومعنوی) نام و آرم ومحتوی نشریات وجلوگیری از هرگونه دستکاری -انحراف -دودستگی-بدعت-و…نیز شامل این وظیفه همگانی وروحانی ودراولویت قرار دادن رفاه عمومی(منافع مشترک) ودسته جمعی مان می باشد.
متاسفانه در سالهای اخیرعده ای از اعضا به صورت خودسرانه بدون مجوز از دفتر خدمات جهانی اقدام به چاپ وارایه محتوای نامناسب -( کم، ناقص و اشتباه )از نشریات وخارج از محتوی اصلی نموده اند که این امر باعث آسیب بزرگی به اتحاد انجمن و وحدت ویکپارچگی آن گردیده است.وباعث ایجاد چند دستگی، انحراف وسردر گمی وعدم دسترسی اعضا به نشریات اصلی وچاپ وترجمه صحیح آن ( که حق مسلم وطبیعی اعضا می باشد.)گردیده اند.لازم به ذکر است .که درسایر انجمن های دوازده قدمی اجازه چاپ ونشر وفروش وترجمه نشریات از طرف دفاتر اصلی خدمات جهانی یا شورای مرکزی تشکل ساختاری آن انجمن هافقط وفقط به صورت انحصاری در اختیار اشخاص ودفاتر ومراکز مورد تایید دفاتر اصلی یا شورای جهانی ( مانند: کنفرانس خدمات جهانی و…یا تشکل ساختاری اصلی وجهانی با.نام های دیگر که مختص هر انجمن دوازده قدمی است.) وناظر بر خدمات هر انجمن درسرتاسر جهان می باشد . واین امر جهت حفظ مایملک معنوی انجمن هاست وبنابراین به هیچ عنوان غیر از اشخاص ودفاتر مذکور کسی یا سازمانی حق چاپ وترجمه وفروش وتوزیع نشریات را به صورت خودسرانه ندارد.درغیر این صورت متخلف شناخته شده وحتی مشمول حق پیگیری قانونی وشکایت از طرف انجمن فوق می باشد. همچنین چاپ وترجمه وکپی برداری از نشریات اصلی انجمن متاسفانه درسالهای اخیر باعث گردیده ناشر اصلی انجمن ودفتر مرکزی آن جهت جلوگیری ازکپی واین اقدام اجازه چاپ وارایه نشریات جدید را درکشور ایران وترجمه فارسی آنها را ندهد واعضای ایرانی انجمن محروم از تجربیات ارزشمند این نشریات گردند.
موارد دیگرایجاد انجمن مشابه بانام افسردگان گمنام که دراصل متفاوت با انجمن اصلی ومحتویات ان باهمان نشریات ذکرشده وسواستفاده ازنام این انجمن ونقض واضح سنت ششم می باشد .که ما به هیچ عنوان اجازه عاریت گرفتن واستفاده ازنام انجمن خود و آرم ان را به هیچ شخص وسازمان یاانجمنی مشابه، مطابق سنت ششم نخواهیم داد.وهرگز اجاز ه نمی دهیم مسایل مالی وسواستفاده های فوق مثل کسب شهرت توسط اشخاص وانگیزه های غلط آنها باعث انحراف ما از هدف اصلی خود که همان رساندن پیام (سنت پنجم) می باشد گردد.چنانچه اشخاص وانجمن آنها خواستار فعالیت در جهت افسردگی میباشند لازم است با نام متفاوتی از انجمن افسردگان فعالیت نمایند تا اشخاص وتازه واردان دچار سردر گمی نگردند.ووضوح وشفافیت پیام سنت پنجم ما ازبین نرود.
درنهایت انگیزه های مالی وشهرت وترجیح منافع فردی اشخاص فوق به منافع کلی انجمن باعث آسیب به روح نهفته در اصل گمنامی وسنت دوازده این انجمن وروحانیت آن گشته که تبعاتی مانند: ناامیدی اعضا (بخصوص تازه واردان ) از بهبودی از افسردگی -ترک این انجمن -ناکارامد جلوه نمودن آن مخصوصا بدلیل ارایه نامناسب محتوی لازم جهت کارکرد قدمهای افسردگان ومتاسفانه خودکشی تعدادی از اعضا در گروههای مشابه گردیده است.
لذا از کلیه اعضا وبخصوص تازه واردان درخواست میشود هنگام شرکت وعضویت در گروههایی به نام انجمن افسردگان گمنام موارد فوق را جهت تشخیص انجمن اصلی ازسایر انجمن های ساختگی به نام افسردگان گمنام مورد ملاحظه وبررسی وتحقیق قرار دهند تا باعث سردرگمی -اتلاف وقت وانرژی ومنجر به ناامیدی آنها نشود وپیام این انجمن به هر افسرده ای که خواهان رهایی از افسردگی میباشد رسانده شود.
ما اعتقاد داریم که قدرت ما در درستی وموثر بودن پیام ما وتعهد مابه اتحادواصول روحانی میباشد .ودراین مسیر خداوند مارا راهنمایی وهدایت خواهد کرد.

 

لطفا آدرسهای اصلی را فقط از طریق این سایت و یا سایت خدمات جهانی / منطقه ی ایران جستجو نمایید.
https://depressedanon.com/meetings/f2f-da-meetings/international-based-meetings/
یا این قسمت
https://depressedanon.com/meetings/online-depressed-anonymous-meetings/

 

 

آقای دکتر هیو اسمیت موسس انجمن افسردگان گمنام از سال ۱۹۸۶ دارای اجازه نامه از الکلیهای گمنام میباشد و حق استفاده و چاپ مطالب ۱۲ قدم الکلیهای گمنام و اسنفاده از آنرا برای موضوع افسردگی دارد .
https://www.youtube.com/watch?v=2loaQLsqNzA
ویدئوی فوق را در یوتیوب ببینید

 

بیانیه سنت ششم افسردگان گمنام _شورای منطقه ایران(حتما مطالعه بفرمایید)

افسردگان گمنام منطقه ایران
                                                                به نام خدا
                                                               مرجع نهایی خداوند مهربان است

سنت ۶ بر یادآوری ما از حفظ تمرکز بر هدف اصلی مان حمایت می کند. اگر ما به خودمان اجازه به عاریت دادن  نام و منابع و یا تایید کردن دیگران را بدهیم در اصل قدرت پیام خود را کم کرده ایم . اگر براین حقیقت واقف باشیم که پیام ما چیزیست که ما را به وجود می آورد . سنت ۶ در رسالت حفظ آن به ما کمک میکند. سنت ششم  کمک میکند که در مورد پیام انحرافی  که توسط طمع  و غرور که ریشه در ترس دارد وما  را آسیب پذیر می کند ؛با حفظ و حمایت منابع اصلی انجمن و نشریات در مورد اعضایی که باعث جدایی، پیام اشتباهی و سو استفاده مالی ، شهرت و….میشوند مستقیم اقدام نموده و هشدار دهیم.

انجمن افسردگان گمنام وصل به دفتر خدمات جهانی منطقه ایران در مسیر حقیقی و واقعی خود اعلام میدارد ،این صدای تمامی اعضاء و هشدار همگی خدمتگزاران در جهت آگاهی  و حمایت  انجمن و اعضاء و منابع آن میباشد.

آقا یان………

و

خانمها…….

گروه های قلابی و

در صدد گمراهی ؛ از منابع خدماتی انجمن از قبیل معرفی خود بعنوان خدمتگزار صادق سو استفاده مالی نموده و نام و منابع انجمن را با گمراهی اعضاء ، بخصوص تازه واردان به خطرهای جدی واز هم پاشیدگی انجمن از قبیل تهمت و فحاشی و تهدید حیثیتی انجمن ، اعضاء و نشریات و منابع را به هرج و مرج و انحراف کشانده اند و با تمام مصاحبت و اخطار و ابلاغ ،باز و باز هم اصرار در پاشیدگی و  به یغما ء بردن نام نیک انجمن افسردگان گمنام منطقه ایران و دفتر خدمات جهانی کرده اند . اقداماتی از قبیل موارد فوق و دزدی پول  نشریات و دزدی احساس اعضاء تازه وارد به نفع خود و جمع کردن و تشکیل باندهای غیر اصولی مبادرت نموده اند و علیرغم هر گونه حمایت ما از منابع انجمن افسردگان گمنام واقعی و حقیقی و تلاش های همگی خدمتگزاران صادق ، سعی در بد نامی اعضاء و گمراهی ومبادرت در بلوکه کردن نشریات دزدی شده و پول  و  ایجاد خدمات جعلی و نام های خدماتی جعلی از نام انجمن سو استفاده و همچنان از افسردگان تازه وارد و غیره… در جهت پیشبرد اهداف سو استفاده گرانه خودشان اصرار و پافشاری می کنند .

کلیه اعضاء محترم انجمن افسردگان گمنام واقعی و خدمتگزاران، این بیانیه و اطلاعیه و اخطاریه را در جهت پیدا کردن هدف اصلی اعضاء افسرده در مسیر رهایی از افسردگی صادر مینماید و حمایت خود را با پیوست به انجمن افسردگان گمنام واقعی تحت نظارت دفتر خدمات جهانی منطقه و نویسنده کتاب پایه آقای هیو اسمیت با آغوش باز و فقط با یک هدف -تمایل به رهایی از افسردگی و امید در مسیر بهبودی که هیچ کدام از ما تنها نیستیم – را اعلام میدارد. این اطلاعیه جهت آگاهی و هشدار جدی برای همگی عزیزان افسرده و هم دل و هم زبان انجمن و توقف تمامی اعمال سو استفاده گرانه در انجمن افسردگان گمنام  میباشد .

لذا خواهشمندیم تنها از آدرسها و شماره تلفنهای موجود در این سایت  و سایت جهانی افسردگان گمنام استفاده نمایید .  باقی آدرسها و شماره تلفنهای موجود در فضای مجازی(هرچند منظم و سازماندهی شده) جعلی میباشند و  ارتباط و اتصال با انجمن اصلی و دفتر خدمات جهانی انجمن افسردگان گمنام ندارند.

 

با سپاس از کلیه اعضا و خدمتگزاران انجمن افسردگان گمنام واقعی تحت نظارت دفتر خدمات جهانی شورای منطقه  ایران

……………………………………………………………….

سایت خدمات جهانی افسردگان گمنام: ⇓

www.depressedanon.com

………

شماره تلفن و آدرسهای سایت جهانی /منطقه ایران : ⇓

https://depressedanon.com/meetings/f2f-da-meetings/international-based-meetings/

در صورت نیاز ، این قسمت از سایت جهانی را با گوگل ترنسلیت به فارسی ترجمه نمایید

گوگل ترنسلیت:  ⇓

https://translate.google.com/?hl=fa

………..

تماس با افسردگان گمنام:  ⇓

http://dairan.org/wp-admin/post.php?post=1819&action=edit

جلسات مجازی اسکایپ انجمن افسردگان گمنام – زیر نظر دفتر خدمات جهانی

تلگرام اافسردگان گمنام
etelaresaniDA@

*برنامه جلسات مشارکت وبهبودی افسردگان گمنام (زیر نظر شورای منطقه ایران /دفتر جهانی) فصل پاییز وزمستان به این شرح میباشد:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

*شنبه: جلسه حرکت صبح ساعت ۷ تا۸*
*جلسه بهبودی ساعت ۷تا ۸:۳۰ شب*

🍁🍁🍁🍁🍁
*یکشنبه:جلسه حرکت صبح ساعت ۷ تا۸*
*جلسه بهبودی ساعت ۷تا ۸:۳۰ شب*

🍁🍁🍁🍁🍁
*دوشنبه:جلسه حرکت صبح ساعت ۷ تا۸*
*جلسه بهبودی ساعت ۷تا ۸:۳۰شب*

🍁🍁🍁🍁🍁
*سه شنبه:جلسه حرکت صبح ساعت ۷ تا۸*
*جلسه بهبودی ساعت ۷تا ۸:۳۰شب*

*جلسه بسته بانوان ساعت۵ تا ۶:۳۰ عصر*

🍁🍁🍁🍁🍁
*چهارشنبه:جلسه حرکت صبح ساعت ۷ تا۸*
*جلسه بهبودی ساعت ۷تا ۸:۳۰شب*

🍁🍁🍁🍁🍁
*پنجشنبه:جلسه حرکت صبح ساعت ۷ تا۸*
*جلسه بهبودی ساعت ۷تا ۸:۳۰شب*

🍁🍁🍁🍁🍁
*جمعه:جلسه بهبودی ساعت ۱۰ صبح*

تلفن نشریات کل شورای منطقه ایران> 09121067978 آقای علیرضا

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

لطفا در بهبودی از افسردگی با ما همراه شوید.

به لینک گروه اطلاع رسانی (تازه واردان ) جلسات مجازی اسکایپ ملحق شوید.

👇👇👇اینجا را کلیک کنید

                        https://join.skype.com/EiHWhTHt1nWK